Conditions générales de vente

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VERMEER BENELUX BVBA


AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN

Art. 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen van Vermeer Benelux BVBA en op alle bestellingen geplaatst door de Klant. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Hij erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.

PRIJZEN

Art. 2. Alle offertes en informaties van Vermeer Benelux BVBA worden vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Eventuele wijzigingen kunnen geen

aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de Klant. Elke aanvaarding van een bestelling of elke overeenkomst gesloten door een agent van Vermeer Benelux BVBA, is slechts geldig na schriftelijke bevestiging van een directeur. De Klant wordt vermoed in te stemmen met de inhoud van deze verkoopbevestiging.

LEVERINGSTERMIJN

Art. 3. Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding zijn noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van

het contract of bestelling. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Vermeer Benelux BVBA het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

ZEKERHEDEN

Art. 4. Vermeer Benelux BVBA behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de Klant waarborgen. Tevens is Vermeer Benelux BVBA gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

LEVERING

Art. 5. De levering van de goederen geschiedt op het ogenblik dat ze op de overeengekomen plaats afgeleverd of door de Klant in ontvangst genomen worden. De goederen worden altijd

op risico van de Klant vervoerd. Indien de Klant verzuimt de goederen af te halen of weigert ze in ontvangst te nemen, worden ze op zijn risico en op zijn kosten opgeslagen en getransporteerd.

Art. 6. Indien de Klant de goederen weigert in ontvangst te nemen bij de levering, worden de goederen beschouwd als aanvaard wanneer de Klant binnen de acht dagen na het versturen van

een aangetekende brief door Vermeer Benelux BVBA, waarin hem wordt gemeld dat de goederen leveringsklaar zijn, deze niet in ontvangst neemt. Dit heeft eveneens tot gevolg dat het risico overgaat naar de Klant en het nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar wordt.

WAARBORG

Art. 7. Vermeer Benelux BVBA waarborgt gedurende 6 maanden vanaf de leveringsdatum de verkochte goederen tegen materiaal- en constructiefouten die vóór de verkoop reeds aanwezig waren. Deze

waarborg beperkt zich tot het vervangen van de defecte onderdelen, exclusief verplaatsingskosten, onverminderd het recht van Vermeer Benelux BVBA om de koopwaar terug te nemen en deze, afhankelijk van wat hij het beste acht, ofwel te vervangen, ofwel te behouden en de verkoop te annuleren middels terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs. Schade ten gevolge van een verkeerd

onderhoud vanwege de Klant of derden of door overmacht, wordt niet gedekt door deze waarborg. De waarborg houdt onmiddellijk op van zodra een herstelling of interventie aan het verkochte

goed is uitgevoerd door een derde.

Art. 8. Eventuele klachten dienen per aangetekende brief te worden overgemaakt aan Vermeer Benelux BVBA. Geen enkele klacht kan de Klant ontheffen van zijn verplichting om de factuur op de vervaldatum te vereffenen.

BETALING

Art. 9. Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst blijven de goederen eigendom van Vermeer Benelux BVBA maar vallen onder het risico van de Klant.

Zonder schriftelijk akkoord van Vermeer Benelux BVBA is de Klant niet gerechtigd vóór de betaling de goederen aan derden over te dragen. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, alsook ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en door enkele kennisgeving ervan per

aangetekend schrijven van Vermeer Benelux BVBA aan de Klant, als ontbonden worden beschouwd.

Art. 10. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Elke factuur is netto en contant betaalbaar op onze bankrekening zonder korting, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Iedere niet-betaling op de vervaldag brengt voor de Klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele

verwijlintrest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% op het verschuldigd factuurbedrag te betalen met een minimum van € 50. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking en dergelijke meer te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

BEVOEGDHEID

Art. 11. Voor elk geschil waarbij Vermeer Benelux BVBA eisende of verwerende partij is, zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn. Van deze regeling kan enkel door Vermeer Benelux BVBA worden afgeweken.

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de Franse.

Een uitgebreide versie van onze algemene voorwaarden ligt ter uwer beschikking op onze kantoren of kan U steeds bij ons opvragen.